ARHIV

05.10.2017

Na podlagi 1. in 16. člena Odloka o preoblikovanju javnega zavoda Zavod za šport Brežice (Uradni list RS št. 12/12 in 47/13) Svet Zavoda za šport Brežice objavlja javni razpis za prosto delovno mesto

DIREKTORJA JAVNEGA ZAVODA (M/Ž)
”ZAVOD ZA ŠPORT BREŽICE”

1. Pogoji za opravljanje dela:
 ima najmanj univerzitetno izobrazbo ali specializacijo po visokošolskem strokovnem programu oziroma magisterij stroke (2. bolonjska stopnja),
 ima najmanj 5 let delovne dobe, od tega najmanj 1 leto na vodilnem delovnem mestu,
 ima organizacijske in vodstvene sposobnosti,
 izkazuje aktivno znanje slovenskega jezika in vsaj enega od dveh mednarodno uveljavljenih jezikov in sicer angleščino ali nemščino.

2. Poleg pogojev iz 1. točke mora kandidat izpolnjevati tudi naslednje pogoje:
• da je državljan Republike Slovenije;
• ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
• zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

3. K prijavi z življenjepisom mora kandidat priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo osebnega dokumenta in fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– dokazila o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katerih mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova na kateri je izobrazba pridobljena,
– dokazilo o delovnih izkušnjah,
– kratek življenjepis z dokazili iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogoja vodstvenih izkušenj ter organizacijskih in vodstvenih sposobnosti,
– dokazila o izpolnjevanju pogoja glede aktivnega znanja slovenskega jezika,
– dokazila o izpolnjevanju pogoja glede aktivnega znanja najmanj enega tujega jezika (angleščina/nemščina) iz katerih mora biti razvidna stopnja ter leto in ustanova, na kateri je bilo znanje pridobljeno (npr.: spričevala, potrdila o zaključku tečaja jezika, o bivanju v tujini, dokazil o dosedanjem delu ali o pripravi projektov v tujem jeziku …),
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje in javno upravo,
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje,
– program dela zavoda za mandatno obdobje (5 let).

4. Od kandidata se pričakuje, da ima organizacijske, vodstvene, komunikacijske sposobnosti ter poznavanje področja dela, za katerega kandidira.

5. Po potrebi bodo s kandidati, ki bodo izpolnjevali pogoje in jih bo svet zavoda uvrstil v ožji izbor, opravljeni razgovori.

6. Svet zavoda bo v soglasju s Občinskim svetom Občine Brežice, imenoval izbranega kandidata za direktorja javnega zavoda Zavod za šport Brežice za dobo 5 let. Svet zavoda bo z izbranim kandidatom sklenil pogodbo o zaposlitvi za določen čas za čas trajanja mandata. Izbrani kandidat bo delo opravljal v Brežicah, na sedežu javnega zavoda Zavod za šport Brežice, Černelčeva 10, na delovnem mestu z nazivom direktor javnega zavoda.

7. Javni razpis se objavi pri Zavodu RS za zaposlovanje, na spletnih straneh Zavoda za šport Brežice in spletni strani Občine Brežice.

8. Prijava z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev se v pisni obliki pošlje priporočeno po pošti v 15 dneh od dneva objave na portalu Zavoda RS za zaposlovanje na naslov: ZAVOD ZA ŠPORT BREŽICE, Černelčeva cesta 10, 8250 Brežice, z oznako: ”Prijava na javni razpis za direktorja Zavoda za šport Brežice – Ne odpiraj!”

9. Svet zavoda bo obravnaval samo pravočasne, ustrezno označene in priporočeno poslane prijave. Upoštevane bodo samo popolne prijave kandidatov, ki bodo na zgoraj navedeni naslov prispele v razpisanem roku.

10. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v 30 dneh po končanem izbirnem postopku.

Datum, 02.10. 2017

Predsednik Sveta Zavoda
Marko Hercigonja l.r.

26. 4. 2017
Nov promocijski video Zavoda za šport Brežice: Praznovanje rojstnega dne za otroke, kegljanje in nočno kegljanje

13. 4. 2017
Občinsko prvenstvo osnovnih šol v krosu, Brežice, 12. 4. 2017

Za ogled celotne FOTO galerije kliknite TUKAJ.

ARHIV

3. 4. 2017
Otvoritev Zunanjih športnih igrišč Dobova za zunanje uporabnike, 1. april 2017

Za ogled celotne FOTO galerije kliknite TUKAJ.
Za ogled članka v Dolenjskem listu kliknite TUKAJ.

ARHIV

28. 3. 2017
Otvoritev Zunanjih športnih igrišč Dobova, 1. april 2017, ob 16:00

ARHIV

14. 3. 2017
Maturantski ples 2017

Zavod za šport Brežice je med 10. in 11. 3. 2017 v Športni dvorani Brežice gostil maturantski ples ETRŠ Brežice, Gimnazije Brežice in Šolskega centra Krško – Sevnica generacije 2016/17.

ARHIV

3. 3. 2017
8. vseslovensko srečanje skupin društva ŠOLE ZDRAVJA v Piranu, 27. avgust 2016

Zavod za šport Brežice je bil organizator in velik podpornik pričetka vadbe na prostem.
V Piranu je sodelovala tudi brežiška skupina (2 min 16 sek).

2. 3. 2017
Področno prvenstvo OŠ v košarki za mlajše učence v Športni dvorani Brežice

Za ogled celotne FOTO galerije kliknite TUKAJ.

15. 2. 2017
Dnevi iger z žogo
Zavod za šport Brežice v sodelovanju z Vrtcem Mavrica Brežice in Košarkarskim klubom Brežice ter Rokometnim klubom Brežice med 13. 2. in 17. 2. 2017 izvaja Dneve iger z žogo. Otroci spoznavajo površine za vadbo in razvijajo osnovne spretnosti pri gibanju z žogo.

Za ogled celotne FOTO galerije kliknite TUKAJ.

ARHIV

7. 2. 2017
Začasna razstava foto kolažev Zavoda za šport Brežice, ”Brežiški šport v sliki” v atriju Upravne enote Brežice
Fotografije športnih društev in klubov v občini Brežice

ARHIV

15. 12. 2016
Novoletno voščilo

4. 10. 2016
Svečana podelitev licenc OKS-ZŠZ

Licenciranje športnih objektov za POSAVSKI REGIJSKI PANOŽNI ŠPORTNI CENTER in MEDOBČINSKI PANOŽNI ŠPORTNI CENTER BREŽICE 4. oktober 2016

Več v prispevkih:
ANSAT
POSAVSKI OBZORNIK
RTV

FOTOGALERIJA

 

4. 10. 2016
Promocijski video Zavoda za šport Brežice

1. 7. 2016

Teden športnega počitka 2016

Teden športnega počitka 2016 (27. 6. -1. 7. 2016). Preberite si članek o tednu športnega počitka na Posavje.info:
http://posavje.info/ostali-sporti/teden-sportnega-pocitka-2016.html

FOTOGALERIJA