Športna vadba znova dovoljena registriranim in rekreativnim športnikom

Športna vadba znova dovoljena registriranim in rekreativnim športnikom

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov in ga je objavila v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok začne veljati 12. aprila 2021 in velja do vključno 18. aprila 2021.

Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport so pripravili podrobnejšo  razlago omejitev, ki jo najdete na tej povezavi.

Vir: OKS

 

I. Izvajanje športne vadbe športnikov (treningov)
Športna vadba športnikov (treningi) je dovoljena vsem registriranim športnikom tako na zunanjih površinah oziroma na prostem, kot tudi v zaprtih prostorih, pri čemer sta določena dva različna načina izvajanja športne vadbe:

1. V obliki t. i. mehurčkov oziroma v varnih vadbenih skupinah, v katerih so športniki in strokovni delavci v športu fizično izolirani. Mehurček zajema le prostore, v katerih poteka proces športne vadbe. 

Upravičenci:

2. V obliki brezkontaktne športne vadbe, ki se izvaja individualno oziroma v skupini do 10 športnikov ob neprekinjenem vzdrževanju vsaj 2 metra medosebne razdalje. 

Upravičenci:

 • Vsi registrirani športniki, ki niso zajeti v prejšnji skupini upravičencev.

Strokovni delavec v športu, ki vodi vadbo se ne šteje v številčno omejitev.

Brezkontaktna športna vadba je takšna športna aktivnost pri kateri med izvajanjem športne vadbe ne pride do dotika oziroma fizičnega stika med vadečimi.

Individualna športna vadba je takšna športna vadba pri kateri posameznik vadi sam.

Minimalno predpisano razdaljo 2 metrov med vadečimi je potrebno razumeti tako, da je to razdaljo možno vzdrževati ves čas izvajanja vadbe.

Zaradi dinamičnosti izvajanja športne vadbe predlagamo, da organizatorji športnih programov zagotavljajo omejitev 20 m2 vadbene površine na posameznika zlasti v zaprtih prostorih.
 
Kot registrirane športnike se upošteva tudi športnike, ki izpolnjujejo vse pogoje iz 32. člena ZŠpo-1 razen pogoja »potrjeni nastop na tekmovanju uradnega tekmovalnega sistema« (imetnike tekmovalne licence pri nacionalni panožni športni zvezi). Tu njim se dovoli izvajanje športne vadbe in športnih tekmovanj skladno z določili Odloka, ki veljajo za registrirane športnike.
 
Podlaga: Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov (Uradni list RS št. 55/21)
 
II. Izvajanje športnih tekmovanj
V vseh športnih panogah je dovoljeno izvajanje tekmovanj, ki so del uradnih tekmovalnih sistemov v Republiki Sloveniji in sicer:

 • tekmovanj na državni ravni za člane, mladince in kadete najvišje kakovosti (dovoljeno je izvajanje vseh športnih tekmovanj v navedenih starostnih kategorijah) in
 • tekmovanj na evropski ravni in mednarodni ravni za člane, mladince in kadete (dovoljeno je izvajanje vseh športnih tekmovanj v navedenih starostnih kategorijah) ter
 • velikih mednarodnih športnih prireditev iz 74. člena ZŠpo-1.

Dovoljeno je izvajanje na naštetih tekmovanjih tako doma, kot tudi v tujini.
 
Velika mednarodna športna tekmovanja na podlagi 74. člena ZŠpo-1 so:

 • olimpijske in paralimpijske igre;
 • evropske igre;
 • mladinske olimpijske igre;
 • olimpijade gluhih;
 • šahovske olimpijade;
 • svetovne igre;
 • sredozemske igre;
 • univerzijade;
 • evropske univerzitetne igre;
 • svetovna in evropska prvenstva (tudi mladinska);
 • olimpijski festivali evropske mladine;
 • svetovni pokali;
 • kvalifikacijski tekmi članskih državnih reprezentanc za nastop na velikih mednarodnih športnih prireditvah;
 • mednarodne tekme klubov v evropskih klubskih tekmovanjih v kolektivnih športnih panogah na najvišji ravni (npr. Alpska hokejska liga, košarkarska ABA liga, rokometna liga prvakov).


Izvajanje športnih tekmovanj v mlajših starostnih kategorijah od kadetov (dečki) ni dovoljeno!
 
Način izvajanja tekmovanj predpisujejo Higienska priporočila NIJZ za preprečevanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za športna tekmovanja in protokoli pristojnih nacionalnih panožnih športnih zvez.
 
Prisotnost gledalcev na športnih tekmovanjih ni dovoljena.

Organizator športnega tekmovanja mora zagotoviti, da so v športnem objektu ali na površinah za šport v naravi le osebe, ki so nujno potrebne za izvedbo športnega tekmovanja.
 
Za nadzor nad izvedbo športnih tekmovanj mora pristojna nacionalna panožna športna zveza imenovati odgovorne osebe in njihove kontaktne podatke posredovati ministrstvu, pristojnemu za šport. Za vsa športna tekmovanja, ki so organizirana na nivoju panoge mora pristojna nacionalna panožna športna zveza vsaj en delovni dan pred dnevom tekmovanja na e-naslov gp.mizs@gov.si poslati naslednje podatke:

 • uradni naziv tekmovanja (npr. državno prvenstvo)
 • športno panogo oz. disciplino (npr. alpsko smučanje – veleslalom)
 • tekmovalne kategorije (npr. mladinke in mladinci)
 • Kraj izvedbe tekmovanja (npr. Smučišče Rogla)
 • Datum izvedbe tekmovanja (npr. 25. 3. 2021)
 • Ime in priimek odgovorne osebe tekmovanja
 • E-naslov in GSM številko odgovorne osebe

Podlaga: Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov (Uradni list RS št. 55/21)
 
III. Izvajanje športno rekreativne dejavnosti
Dovoljena je samostojna ali vodena individualna športno rekreativna dejavnost ter vodena brezkontaktna športna vadba v vadbenih skupinah do 10 vadečih. Strokovni delavec v športu se ne šteje v številčno omejitev. Izvajanje športno rekreativne vadbe je dovoljeno na zunanjih površinah oziroma na prostem ter v zaprtih športnih objektih.
 
Pri izvajanju športno rekreativne vadbe v skupinah je potrebno vzdrževanje vsaj 2 metra medosebne razdalje. Med člani skupnega gospodinjstva med vadbo ni potrebno vzdrževati vsaj 2 metra razdalje.
 
Športno rekreativna vadba je dovoljena v vseh pojavnih oblikah in za vse starostne skupine.
 
Brezkontaktna športna vadba je takšna športna aktivnost pri kateri med izvajanjem športne vadbe ne pride do dotika oziroma fizičnega stika med vadečimi.
 
Individualna športna vadba je takšna športna vadba pri kateri posameznik vadi sam ali pod vodstvom strokovnega delavca v športu.
 
Minimalno predpisano razdaljo med vadečimi je potrebno razumeti tako, da je to razdaljo možno vzdrževati ves čas izvajanja vadbe. Zaradi dinamičnosti izvajanja športne vadbe predlagamo, da organizatorji oz. izvajalci športnih programov zasledujejo predlagano omejitev 20 m2 vadbene površine na posameznika.
 
Podlaga: Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov (Uradni list RS št. 55/21)
 
IV. Uporaba športnih objektov
Za izvajanje športno gibalne dejavnosti oziroma športnih programov, ki jih odlok dovoljuje, se lahko uporabljajo vsi športni objekti in površine za šport v naravi, kot jih določa Zakon o športu: športni centri, odprti in zaprti športni objekti, vadbeni prostori, vadbene površine ter površine za šport v naravi ter šolski športni objekti.
 
Za uresničevanje javnega interesa na področju športa je nujno, da so javni športni objekti in športne površine (vključno s šolskimi športnimi objekti) odprti oz. dostopni, in da se omogoči izvajanje vseh pojavnih oblik športa, ki jih opredeljuje Zakon o športu.
 
Uporaba šolskih športnih objektov za namen izvajanja športnih programov ni v neskladju z Odlokom o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih. Pomembno je, da se v zaprtih športnih objektih za učence in učenke oz. dijakinje in dijake izobraževalnega zavoda, v času izvajanja vzgojno izobraževalnega procesa, ne izvajajo dejavnosti, ki niso del programov vzgojno-izobraževalnega zavoda, in jih izvajajo zunanji izvajalci. Izvajanje športnih programov iz Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov je v zaprtih šolskih športnih objektih dovoljeno po zaključku dnevnega vzgojno izobraževalnega procesa.
 
Obratovanje žičniških naprav in njim pripadajočih smučarskih prog je dovoljeno. Uporaba žičniških naprav in njim pripadajočih prog je dovoljena osebam, ki upravljavcu naprav predložijo negativni rezultat testa PCR ali testa HAG, ki ni starejši od sedmih dni, ter otrokom do vključno 12. leta starosti v spremstvu staršev.
Uporaba je dovoljena tudi uporabnikom, ki imajo potrdilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim oseba dokazuje, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni ali proizvajalca Moderna najmanj 14 dni oziroma od prejema prvega odmerka cepiva proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni, uporabnikom ki imajo potrdilo o pozitivnem rezultatu testa PCR ali testa HAG, ki je starejši od 21 dni, vendar ni starejši od šest mesecev in uporabnikom, ki imajo potrdilo zdravnika, da so preboleli COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev.
 
Podlage: Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov (Uradni list RS št. 55/21) in Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije (Uradni list RS št. 55/21)
 
V. Testiranja na prisotnost virusa SARS-CoV-2
Odlok predpisuje obvezno testiranje na prisotnost virusa SARS-CoV-2 za naslednje skupine uporabnikov športnih programov in sicer za:

 • športnike in člane njihovih ekip, ki se udeležujejo tekmovanj, ki jih odlok dovoljuje ter drugo osebje, ki sodeluje pri izvedbi teh tekmovanj (sodniki, delegati, čistilci, zdravniki, fizioterapevti, pobiralci žog… vsi, ki sodelujejo pri izvedbi tekmovanja), in
 • strokovne delavce v športu, ki vodijo programe športne vadbe (izvajalci treningov športnikov in izvajalci športno rekreativne vadbe).

Športniki in člani njihovih ekip, ki se udeležujejo tekmovanj, ter drugo organizacijsko osebje, ki sodeluje pri izvedbi tekmovanj, se tekmovanj lahko udeležijo, če predložijo negativni rezultat testa na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s polimerazo (test PCR) ali hitrega antigenskega testa (test HAG), ki ni starejši od 48 ur. 48 ur se šteje od dneva in ure izdaje potrdila o testiranju. Če je oseba prejela negativni test v petek ob 8:00, je test veljaven do nedelje do 8:00. Če tekmovanje traja več dni se vsak tekmovalni dan šteje, kot posamezno tekmovanje za katerega morajo imeti udeleženci test, ki ni starejši od 48 ur.
 
Kdo vse sodi v skupino drugega osebja, ki sodeluje pri izvedbi teh tekmovanj določi organizator tekmovanja, ki vodi poimenski seznam vseh udeležencev tekmovanja. Organizator tekmovanja je odgovoren za spoštovanje določil Odloka o predložitvi negativnega testa za vse udeležence tekmovanja. Organizator pred vstopom na tekmovalno prizorišče od vseh udeležencev zahteva predložitev ustreznega dokazila (o cepljenju, o pozitivnem testu ali o prebolelosti) ter vodi poimenski seznam udeležencev iz katerega mora biti razvidno, da je organizator preveril status udeleženca.

Predstavnike medijev ne gre obravnavati, kot drugo organizacijsko osebje, ki sodeluje pri izvedbi tekmovanj zaradi česar določba o obvezni predložitvi negativnega testa zanje ne velja razen v primeru, ko to zahtevajo posebna pravila oz. protokoli organizatorja tekmovanja (praviloma kadar gre za večja mednarodna športa tekmovanja).
 
Strokovni delavci v športu, ki vodijo športno dejavnost (trenerji, voditelji športne rekreacije), se morajo enkrat tedensko testirati na virus SARS-CoV-2 s testom HAG oz. morajo biti ob rednem tedenskem testiranju negativni na prisotnost virusa SARS-CoV-2.
 
Predložitev negativnega testa na prisotnost virusa SARS-CoV-2 ni potrebna osebam, ki imajo:

 • dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazujejo, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni ali proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, oziroma od prejema prvega odmerka cepiva proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni,
 • dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR ali testa HAG, ki je starejši od 21 dni, vendar ni starejši od šest mesecev, ali
 • imajo potrdilo zdravnika, da so preboleli COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev (predpisano potrdilo: https://www.gov.si/novice/2021-02-12-potrdilo-za-osebe-ki-so-prebolele-covid-19/). Laboratorijski izvid, ki izkazuje prisotnost protiteles proti virusu COVID-19 ni zadosten dokaz.

Upoštevajo se tudi dokazila o testiranju, ki so bila izdana v tujini če so bila izdana v državah članicah Evropske unije oziroma državah članicah schengenskega območja, v Združenih državah Amerike, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali pri organizacijah oziroma pri posameznikih v tretjih državah, ki jih Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) prepoznata kot ustrezne in so objavljeni na spletni strani NLZOH.

Podlaga: Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov (Uradni list RS št. 55/21)
Več o testiranju: priponka Obvezno testiranje udeležencev športnih tekmovanj 5.3.2021.pptx
 
VI. Nošenje mask in razkuževanje
Nošenje mask določa Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 188/20, 193/20, 198/20, 2/21, 5/21, 9/21, 12/21, 15/21, 20/21, 25/21, 27/21, 30/21, 35/21, 40/21, 43/21 in 47/21).
 
Uporaba zaščitne maske je obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih, torej tudi v vseh športnih objektih. Uporaba zaščitne maske je obvezna tudi med športno vadbo razen, če je med vadečimi zagotovljena medosebna razdalja vsaj 3 metre (5. alineje 3. člena Odloka).
 
Uporaba zaščitne maske je obvezna tudi pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 1,5 metra.
 
Strokovni delavec v športu, ki vodi športno vadbo mora nositi zaščitno mask ves čas, razen med izvajanjem športne vadbe (če vadi skupaj z vadečimi in sicer na razdalji vsaj 3 metre od vadečih). Če se strokovni delavec želi približati vadečemu z namenom, da mu pokaže pravilno izvedbo vaje, si mora nadeti zaščitno masko.
 
Ob vstopu v zaprt javni prostor je obvezno razkuževanje rok z razkužilom, ki je registrirano za ta namen in uvrščeno v Register biocidnih proizvodov, ki ga vodi in na svoji spletni strani objavlja Urad Republike Slovenije za kemikalije. Razkužila iz prejšnjega odstavka mora zagotoviti upravljavec oziroma izvajalec dejavnosti v zaprtem javnem prostoru pri vhodu v tak prostor.
 
Podlaga: Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS št. 55/21)
 
VII. Omejitev gibanja
Začasno je omejeno prehajanje med statističnimi regijami, razen za izjeme.
 
Med izjeme med katere sodijo tudi športniki in strokovni delavci v športu na podlagi 1.odstavka 5.člena Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov in sicer zaradi pri prihoda ali vrnitve iz športnih dejavnosti dovoljenih z Odlokom o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov.
 
Pri prehajanju med statističnimi regijami mora imeti posameznik pri sebi dokazilo, s katerim izkaže upravičenost uveljavljanja izjeme. Dokazilo naj športniku oz. strokovnem delavcu izda matični klub oz. športna organizacija nosilka športnega programa v odliki potrdila o napotitvi na izvajanje športne dejavnosti.
 
Potrdilo naj vsebuje naslednje podatke:

 • ime in priimek športnika / strokovnega delavca v športu,
 • naslov bivališča športnika / strokovnega delavca v športu,
 • naslov oziroma kraj cilja potovanja (naziv kraja, naziv in naslov lokacije, npr: Ljubljana, Športna dvorana Krim, Ob železnici 50),
 • navedbo razloga zaradi prehajanja med statističnimi regijami (udeležba na treningu, udeležba na tekmovanju, vodenje športne vadbe),
 • navedbo trajanja dejavnosti zaradi katere posameznik prehaja med statističnimi regijami (navedba dneva in trajanja v urah od-do),
 • Dokazilo in izjavo mora posameznik na zahtevo pokazati uradni osebi organa, pristojnega za nadzor nad izvajanjem tega odloka, policistu oziroma občinskemu redarju.

Podlaga: Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS št. 55/21)
 
VIII. Pogoji vstopa v Republiko Slovenijo
Vstop v Slovenijo je dovoljen zgolj na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije. Seznam kontrolnik točk je naveden v Odloku o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19.
 
Osebam iz držav ali administrativnih enot držav, ki niso uvrščene na rdeči seznam, je dovoljen brez napotitve v karanteno na domu. Rdeči seznam je določen v Prilogi k Odloku in je objavljen na spletnih straneh Ministrstva za zunanje zadeve (https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/prehajanje-meja/).
 
Osebo, ki prihaja iz držav oziroma administrativnih enot držav na rdečem seznamu, se napoti v karanteno na domu, razen če ob vstopu v Republiko Slovenijo predloži:

 • negativni rezultat testa na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s polimerazo (PCR test), ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa in je opravljen v državi članici Evropske unije, državi članici schengenskega območja, Združenemu kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike ali
 • potrdilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od 21 dni, vendar ni starejši od šest mesecev ali
 • potrdilo zdravnika, da je prebolela COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev ali
 • dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazuje, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni ali proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, oziroma od prejema prvega odmerka cepiva proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni.
 • Potrdila o testiranju na prisotnost virusa SARS-CoV-1 in potrdila zdravnika, da je oseba prebolela COVID-19, se upoštevajo le, če so bila izdana v državah članicah Evropske unije oziroma državah članicah Schengenskega območja.

Športnikom in strokovnim delavcem v športu, ki se v Republiko Slovenijo vračajo iz držav ali administrativnih enot držav, ki so uvrščene na rdeči seznam, kjer so se udeležili športnih dejavnosti, ki so dovoljene z Odlokom o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov (priprave, športna tekmovanja), je vstop v državo dovoljen tudi ob predložitvi:

 • PCR testa, ki ni starejši od 48 ur in je opravljen v tretji državi in
 • posebnega potrdila izdanega s strani Direktorata za šport MIZŠ.

Za izdajo potrdila mora športna organizacija, ki napoti športnika ali strokovnega delavca v športu v tujino, zaprositi za izdajo potrdila vsaj 5 delovnih dni pred predvidenim datum vstopa v državo s sporočilom poslanim na e-naslov zvijezdan.mikic1@gov.si. Vloga za izdajo potrdila mora vsebovati naslednje podatke:

 • naziv dogodka na katerega je oseba ali skupina oseb napotena (uradni naziv tekmovanja ali priprav),
 • trajanje tekmovanja/priprav v tujini (datum od-do),
 • datum izstopa iz Slovenije in predvideni mejni prehod,
 • datum vstopa v Slovenijo in predvideni mejni prehod,
 • ime in priimek osebe, ki se opravljajo v tujino,
 • naslov prebivališča osebe, ki se opravljajo v tujino (ulica, hišna številka, pošta, poštna številka); naslov mora biti enak naslovu, ki je naveden v osebnem dokumentu s katerim oseba potuje v tujino,
 • številka osebnega dokumenta s katerim oseba potuje v tujino.Podlaga: Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS št. 55/21) in Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov (Uradni list RS št. 55/21)

IX. Izvajanje usposabljanj strokovni delavcev v športu
Dovoljeno je izvajanje javnoveljavnih programov usposabljanj za strokovno delo v športu, ki so vpisani v razvid iz petega odstavka 76. člena ZŠpo-1. Največje dovoljeno število oseb pri usposabljanju je 10.
 
Omejitev števila udeležencev usposabljanja je potrebno razumeti tako, da:

 • pri izvajanju usposabljanja na daljavo, ni omejitve števila udeležencev,
 • pri izvajanju usposabljanja v fizični obliki (npr. teoretičnega dela v učilnici ali praktičnega dela v telovadnici) je poleg največ 10-ih udeležencev usposabljanja lahko dodatno navzoč tudi predavatelj.

Strokovni delavci v športu oz. predavatelji, ki vodijo/izvajajo usposabljanje se morajo testirati skladno z določili za testiranje strokovnih delavcev v športu, ki vodijo programe športne vadbe (glej poglavje št. 5).
 
Podlaga: Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov (Uradni list RS št. 55/21)
 
X. Splošne omejitve
Športniki, strokovni delavci v športu in drugi posamezniki vključeni v športne dejavnosti morajo upoštevati navodila ministrstva, pristojnega za zdravje, in Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani ministrstva, pristojnega za zdravje (https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19).
 
Še posebej je potrebno upoštevati naslednja priporočila NIJZ za področje športa:
Higienska priporočila za uporabo športno rekreativnih površin na prostem, športnih objektov na prostem in na površinah za šport v naravi ob postopnem sproščanju nekaterih omejitvenih ukrepov:
Higienska priporočila za preprečevanje okužb z novim koronavirusom SARS-CoV-2 pri izvajanju športne vadbe:
 
Higienska priporočila za športna bazenska kopališča in kopalno vodo v bazenih v času pojavljanja COVID-19:
 
Priporočila za preprečevanje okužb z novim koronavirusom SARS-CoV-2 v fitnes centrih: https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/priporocila_za_preprecevanje_okuzb_z_novim_koronavirusom_sars-cov-2_v_fitnes_centrih.pdf 
Higienska priporočila za preprečevanje okužb s SARS-CoV-2 za uporabo notranjih športno rekreativnih objektov in površin:
 
Higienska priporočila za preprečevanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za športna tekmovanja: https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/priporocila_za_organizacijo_klubskih_sportnih_tekmovanj_covid-19_01102020_koncna.pdf 
Higienska priporočila za preprečevanje širjenja okužb s SARS-CoV-2 za smučarje: https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/higienska_priporocila_za_preprecevanje_sirjenja_okuzb_s_sars-cov-2_za_smucarje.pdf  

Podlaga: Zakon o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE in 15/21 – ZDUOP)
 
XI. Nadzor nad spoštovanjem odlokov in predpisane globe
Na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih in PKP7, primarni nadzor izvaja Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport (IRSŠŠ), lahko pa tudi Zdravstveni inšpektorat RS (ZIRS).
 
Globe za nespoštovanje določb Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov:

 • Organizator / pravna oseba: 4.000 – 100.000 EUR (54. člen ZNB)
 • Organizator / odgovorna oseba pravne osebe: 400 – 4.000 EUR (54. člen ZNB)
 • Posamezniki / strokovni delavci v športu: 400 – 4.000 EUR (57. člen ZNB)
 • Kontakt inšpektorata za šolstvo in šport: inspektorat-solstvo.mss@gov.si

Podlaga: Zakon o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE in 15/21 – ZDUOP).